Django出错Xadmin后台报list index out of range

闲置一阵没折腾django后,再续上次学习进度捣鼓demo的时候发现了这.

1
list index out of range

看看报错和xadmin模块有关,但是我之前没报错,而我又没对它做过改动,一脸懵逼.

主要是在注册的数据模型中新增数据,都会报这个错.在django原生的admin模块后台是没这个错误的.

基本锁定和xadmin有关了.

遂百度 xadmin list index out of range.果然有发现,见参考资料文章.

说是django升级后出现新标签导致的这个错误.而我之前对django升级过.django 1.11.12.

文中介绍了如何修改xadmin达到目的.我懒,降级了django回 django 1.11 没毛病老铁.

参考资料

Django2集成xadmin详解-4-list index out of range报错追踪和处理

关注公众号 尹安灿